Giới Thiệu

Union University of California là một trường đại học Cơ Đốc trực tuyến, liên hệ phái, có trụ sở tại thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kể từ năm 1986 đến nay, trường luôn là ngọn cờ đầu trong sứ mạng trang bị cho học viên để họ phục vụ Chúa trong bối cảnh và mục vụ của họ.