Học Phí

QUY ĐỊNH THU HỌC PHÍ 

Để đăng ký trực tuyến sinh viên phải đăng ký một hình thức tuyển sinh trực tuyến để xác nhận sự trợ giúp tài chính và chi phí cho mỗi khóa học theo quy định mà sinh viên đã ký kết trong thỏa thuận nhập học.

Bảy ngày kể từ ngày học phần mới bắt đầu, chi tiết học phí sẽ được gửi vào tài khoản của sinh viên và nhân viên kinh doanh sẽ gởi thư lưu ý sinh viên thời hạn nộp học phí.

Sinh viên không thể đăng ký học phần tiếp theo trừ khi tài khoản trở về 0.

Các lựa chọn đóng học phí:

Đóng đầy đủ trước hoặc vào ngày bắt đầu lớp học

Đóng theo kỳ 3 tháng (Lần 1: ngày đầu khai giảng lớp; Lần 2: ngày cuối của tuần thứ 5; Lần 3: Ngày cuối của tuần thứ 10)

Cách thức đóng học phí:

  • Viết chi phiếu UUC
  • PayPal
  • Chuyển ngân
  • Tiền mặt (nộp trực tiếp tại 14200 Goldenwest Street, Westminster, CA 92683)

Bảng Học Phí

Chương trình học Tiền cho
một tín chỉ
Số Tín Chỉ
Yêu Cầu
Tổng số tiền
Master of Arts in Ministry $150 42 $6,300
Master of Divinity $150 84 $12,600
Doctor of Ministry $225 36 $8,100
Graduate Certificates $150 18 $2,700

Bảng Thu Phí

Các chi phí sau không hoàn trảSinh viên phải đóng các phí sau khi được áp dụng:

Fees
Phí đăng  $50
Lượng giá bảng điểm USA $15
Lượng giá bảng điểm nước ngoài $300
Phí tiểu luận cao học $300
Tốt nghiệp (Master’s level) $100
Tốt nghiệp  (Certificate level) $100
Bảng điểm thêm $10
Thay đổi chương trình học $50
Nghỉ học  xin phép $50