Lịch Sử

Timeline

2011
2011

2011

2011
In 2011, Rev. Dale Sewall became the President of UUC. The univeriity celebrated our 25 th anniversary.
2007
2007

2007

2007
Năm 2007, trường tiếp tục đổi tên thành Union University of California (UUC) và giữ cho đến ngày hôm nay và đồng thời mở chương trình đào tạo tiến sĩ đầu tiên.
2005
2005

2005

2005
Năm 2004, UCC bắt đầu các lớp học trực tuyến đầu tiên. Một năm sau đó, UUC mở chương trình đào tạo hoàn toàn trực tuyến với sứ mạng vượt qua các trở ngại về tài chánh, di chuyển và ngôn ngữ nhằm trang bị cho học viên để họ phục vụ Chúa khắp nơi trên thế giới.
1997
1997

1997

1997
Năm 1997, trường đổi tên thành Union College of California (UCC) và tiếp tục mở thêm các chương trình học mới ở bậc đại học và sau đại học.
1986
1986

1986

1986
Năm 1986, hai chương trình trên được hợp nhất dẫn đến sự ra đời của Viện Thần học Tin Lành Việt Nam (Vietnamese Theological College hay VTC). Các lớp học được tổ chức tại Los Angeles, San Jose, Houston, Washington D.C., và một số thành phố khác ở Hoa Kỳ.
1985
1985

1985

1985
Năm 1985, trường Vietnamese School for Lay Leadership được thành lập tại Hội thánh Giám Lý West Anaheim.
1978
1978

1978

1978
Năm 1978, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thuộc linh của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, một số đầy tớ Chúa tái khởi động Chương trình Giáo dục Thần học (Theological Education by Extension program). Các lớp học được tổ chức tại Hội thánh Friends Church of Garden Grove, California và đồng thời các bài học được gửi qua đường bưu điện đến sinh viên Việt Nam khắp nơi trên thế giới.
1975
1975

1975

1975
Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, nhiều gia đình Việt Nam phải rời bỏ quê hương. Một số đông người tị nạn Việt Nam đã đến định cư tại Hoa Kỳ và đặc biệt là miền Nam tiểu bang California.