Viện Thần Học

Sứ mạng

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam có sứ mạng trang bị cho học viên để phục vụ Chúa trong bối cảnh và mục vụ của họ thông qua phương pháp giáo dục đặt nền tảng trên Kinh Thánh, có chất lượng cao và toàn diện.