Các Chương Trình Chứng Chỉ Hậu Đại Học

Chương trình chứng chỉ nhằm mục đích giúp sinh viên bước đầu tiên trong sự tăng trưởng thuộc linh và phục vụ Chúa. Mỗi chương trình gồm 6 môn nhắm vào những nhu cầu tâm linh và học hỏi của từng cá nhân. Sinh viên có thể hoàn tất trong vòng 1 năm.

  • Chứng Chỉ Thánh Kinh và Thần Học (Grad.Certif. in Biblical & Theological Studies) nhằm giúp sinh viên hiểu sâu xa hơn về Kinh Thánh và Thần Học, Phương Pháp Giải Nghĩa Kinh Thánh để có thể áp dụng trong sự nghiên cứu cá nhân hoặc giảng dạy trong Hội Thánh.
  • Chứng Chỉ Lãnh Đạo (Grad. Certif. in Leadership) nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu và áp dụng những nguyên tắc lãnh đạo Cơ-Đốc trong vai trò lãnh đạo Hội Thánh cũng như các tổ chức phi lợi nhuận.
  • Chứng Chỉ Cơ Đốc Giáo Dục (Grad. Certif. in Christian Education) nhằm giúp những người đang hầu việc Chúa trong lãnh vực giáo dục như giáo viên trường Chúa Nhật, trưởng các nhóm nhỏ… hiểu và áp dụng được triết lý giáo dục để thực hành trong Hội Thánh.
  • Chứng Chỉ Truyền Giáo (Grad. Certif. in Mission) nhằm giúp sinh viên nắm vững những dạy dỗ của Kinh Thánh về truyền giáo, đặc biệt trong các bối cảnh văn hóa khác nhau để có thể thực hiện hiệu quả Đại Mạng Lệnh của Chúa.
  • Chứng Chỉ Mục Vụ (Grad. Certif. in Ministry) nhằm giúp sinh viên muốn tìm hiểu chức vụ hầu việc Chúa. Chương trình cũng trang bị kiến thức và kỹ năng căn bản để sinh viên có thể bắt đầu các công tác mục vụ trong hội thánh.
  • Chứng Chỉ Tăng Trưởng Tâm Linh (Grad. Certif. Spirituality) nhằm giúp sinh viên lớn lên trong mối tương quan với Chúa và trang bị sinh viên một cách căn bản trong các mục vụ gây dựng đời sống tâm linh trong hội thánh địa phương và giúp sinh viên khám phá được những ân tứ và áp dụng trong công tác phục vụ Chúa.